Vedtekter

Vedtekter for Forskerforbundet ved Universitetet i Agder
(vedtatt på årsmøtet 2012, endret på årsmøtet 2021)

Les mer

Vedtekter for lokallaget

§1. Forskerforbundet ved Universitetet i Agder er Forskerforbundets lokallag ved Universitetet i Agder. Lokallaget representerer Forskerforbundet ved Universitetet og består av samtlige medlemmer. Lokallaget har myndighet til å opptre på Forskerforbundets vegne etter lov- og avtaleverk. Lokallaget skal:

 • • Iverksette Forskerforbundets politikk
 • • Ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår
 • • Ivareta medlemmenes forsknings- og utdanningspolitiske interesser
 • • Bistå medlemmer etter lov og avtaleverk
 • • Ivareta det lokale rekrutteringsarbeidet
 • • Informere sine medlemmer og Forskerforbundet sentralt om aktuelle saker

§2. Lokallagsstyret innkaller til årsmøte og sender ut dagsorden og sakspapirer senest to uker før møtet. Ekstraordinært årsmøte holdes når minst 1/3 av medlemmene ønsker det, eller når lokallagsstyret finner det påkrevd. Årsmøtet skal:

 • • Velge lokallagsleder for Forskerforbundet ved Universitetet i Agder
 • • Behandle regnskap, budsjett, årsmelding og arbeidsprogram
 • • Behandle/uttale seg om saker som legges frem for årsmøtet av lokallagsstyret eller som medlemmene har meldt inn for styret minst 3 uker før årsmøtet.
 • • Bestemme valgprosedyrer og valgperioder

§3. Lokallagsleder er Forskerforbundets hovedtillitsvalgte ved Universitetet i Agder og representerer Forskerforbundet etter avtaleverket på institusjonsnivå. Lokallagsleder velges på årsmøtet av de fremmøtte medlemmene. Valgperioden er to år. Lokallagsstyret består av lokallagsleder og ett styremedlem fra hvert fakultet og fra fellesadministrasjonen/ avdeling for lærerutdanning (fakultets/enhetstillitsvalgt). Det enkelte styremedlem velges blant Forskerforbundets medlemmer på den enkelte driftsenhet. En valgperiode er 2 år og følger kalenderåret. Kontinuitet i styret bør tilstrebes. For de fakultetene som er delt på to kampus, kan styret ved behov oppnevne en stedlig representant ved driftsenheten. Den stedlige representanten vil da være på den campusen hvor den fakultetstillitsvalgte ikke oppholder seg i det daglige, og den stedlige representanten vil følge valgperioden til den fakultetstillitsvalgte. Det er den fakultetstillitsvalgte/enhetstillitsvalgte som stiller i møter i henhold til avtaleverket, men ved behov kan den stedlige representanten stille i delegasjon. I saker hvor den stedlige representanten tar ansvar for å ivareta medlemmer, rapporteres det om prosessen til den fakultetstillitsvalgte. Er det saker som skal løftes opp fra fakultetsnivå, er det den fakultetstillitsvalgte som tar saken videre. Lokallagsstyret velger nestleder og sekretær blant sine medlemmer. En valgperiode er 2 år. Leder, nestleder og sekretær utgjør lokallagets arbeidsutvalg. Nestleder er ansvarlig for kurs og møter i lokallaget. Sekretær er ansvarlig for informasjon, medlemsregister og rekruttering. Lokallagsstyret skal:

 • • Stå for den daglige driften av lokallaget
 • • Sammenkalle til lokallagsmøter og årsmøte
 • • Utarbeide forslag til budsjett, årsmelding og eventuelt arbeidsprogram til årsmøtet
 • • Rekruttere nye medlemmer
 • • Oppnevne representanter til de utvalg/råd der Forskerforbundet er representert
 • • Uttale seg til Universitetet på vegne av Forskerforbundets lokallag


Lokallagsstyret kan delegere de av sine arbeidsoppgaver det finner formålstjenlig til arbeidsutvalget. Lokallagsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.


§4. Lokallaget kan opprette klubber på fakultets/driftsenhetsnivå. Lokallagsstyret kan i særskilte tilfeller bestemme hvilket fakultet/driftsenhet det enkelte medlem av lokallaget tilhører.

§5. Lokallaget kan ikke pådra Forskerforbundet økonomiske forpliktelser ut over det som er stilt til disposisjon av Representantskapet/hovedstyret i Forskerforbundet.


§6. Alle henvendelser til sentrale myndigheter og sentrale tjenestemannsorganisasjoner/ hovedsammenslutninger skal gå gjennom Forskerforbundet sentralt som avgjør om saken skal fremmes. Forskerforbundet sentralt varsles om sammensetningen av lokallagsstyret og skal oversendes regnskap, budsjett, årsberetning og eventuelt arbeidsprogram.


§7. Forslag om endring av vedtektene for lokallaget kan behandles av årsmøtet dersom forslaget har vært sendt ut sammen med dagsorden. Endringer av vedtektene for lokallaget krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på årsmøtet. Vedtektene for lokallaget skal godkjennes av hovedstyret i Forskerforbundet.